Általános Szerződési Feltételek

A Vállalkozás adatai:

Név: .Papp Györgyi Kornélia (e.v). Nyilvántartási szám: 51601238 Adószám:68337603-1-41. Székhely: Budapest,Paskál u. 51.  Telefonszám: +36 (30) 8563974

A szerzôdés tárgya

A szerzôdés tárgya a Vállalkozás által internetes weblapján (www.herbcaps.com) közzétett termékek .A termékek fizikai jellemzôi a weboldalon megtalálhatók.

Ellenszolgáltatás, teljesítés

A fenti termékek ellenértéke a weboldalon fel van tüntetve, mely tartalmazza az általános forgalmi adó összegét de nem tartalmazza a postaköltséget. A Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét a megrendelést követően átutalással, vagy a termék átvételével egyidejûleg – a postai után-vétel gyakorlatának megfelelôen – postai úton teljesíteni. A postaköltség utánvételes szállítás esetén a szállítási feltételekben foglaltak az irányadók.

Elállási jog

A Fogyasztó 30 munkanapon belül a szerzôdéstôl indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette, amennyiben a Vállalkozás az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, úgy a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésôbb 30 napon belül visszatéríteni. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásával összefüggésben köteles a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket állni, egyéb költségek, díjak viselésére azonban nem kötelezhetô. Amennyiben a Fogyasztó a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésének megfelelôen használta, úgy a Vállalkozás követelheti ebbôl eredô kárának megtérítését. Ha a Vállalkozás helyettesítô termékkel teljesít, a feltétlen elállási jog gyakorlása során az áru visszaszolgáltatásával felmerülô költség a Vállalkozást terheli.

Nem élhet elállási jogával a Fogyasztó:

Olyan termék során, amely ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci ingadozástól függ. Olyan termék esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy személyes kérésére állítottak elô. Olyan termék értékesítése esetén, mely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, illetve gyorsan romló.

Az ajánlati kötöttség ideje

A Vállalkozás – jelen írásbeli tájékoztatóban foglalt feltételekkel – ajánlatához jelen írásbeli tájékoztató kézhezvételét követô 15 napig kötve van. A határidô lejárta után a Vállalkozás nem áll ajánlati kötöttség hatálya alatt.

A szerzôdés idôtartama

Jelen írásbeli tájékoztató alapján létrejövô szerzôdés határozott idôre, 30 napra szól, melynek hatálya a szerzôdés aláírásával kezdôdik.

Jótállás, javító szolgálat

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítés ellenőrizzék. Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni , ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

A panasz intézése

A Fogyasztó panaszát az alábbi módon érvényesítheti: Levél: Papp Györgyi Kornélia (e.v). Budapest,Paskál u. 51.  e-mail: [email protected]

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti